ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Eğitim Müfettişleri Başkanlığı

  

Birim Adı :Eğitim Müfettişleri Başkanlığı  
Birim Müdürü  (Başkan) :Turgut ÇOLAK    
Birim İletişim : 312 212  46 40 /  212 46 43      143  
  : Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanlığı                                              İzcilik Ek Bina
Birim WEB adresi  : http://ankara.meb.gov.tr/teftis/    
       
       
Ökkeş Sönmez : Başkan Yard. Tel :212 61 85/86 144
Mesut ŞENTÜRK : Başkan Yard. Tel :212 61 85/86 140
 Leyla SERBES : Başkan Yard. Tel :212 61 85/86 146
Atanur DİKBIYIK : Başkan Yard. Tel :212 61 85/86 185
       
Hülya AÇAR : Şef  (Büro ) Tel :212 61 85/86 184
Necati ERKEÇ : Şef  (Evrak  - Büro ) Tel :212 61 85/86 161
Gülizar USLU :Şef Tel :212 61 85/86 146
   

        

BİRİM GÖREV TANIMI               

 : Eğitim Müfettişleri Koordinatörlüğü Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde;

 İl Milli Eğitim Müdürüne bağlı olarak;

·         İnceleme, 

·         Araştırma,

·         Rehberlik hizmetleri,

·         İl Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer görevler,

İle

        5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4483 sayılı Kanun hükümleri ile Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 12/12/2016 tarihli emirleri ve Valilik Makamının 05/09/2017 tarihli Olurları kapsamında inceleme-soruşturma ve öninceleme  görevlerini ifa eder.

Başkan, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde Başkanlığın yönetimi ile sevk ve idaresinden Millî Eğitim Müdürüne karşı sorumludur, 

 

 • Öğretim programlarının uygulamalarını izleme ve rehberlik faaliyetlerini yürütmek,
 • Öğretim materyalleri ile ilgili süreç ve uygulamaları izlemek ve değerlendirmek,
 • Sistem boyutunda eğitim ve öğretim süreçleri ile uygulamaları izlemek ve değerlendirmek,
 • Eğitim ?öğretim ve yönetim faaliyetlerinin denetim ve değerlendirme çalışmalarını yapmak,
 • İzleme ve değerlendirme raporları hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşmak,
 • İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının teftiş, denetim, rehberlik, işbaşında yetiştirme ve değerlendirme hizmetlerini yürütmek,
 • İl milli eğitim müdürü hariç yönetici, öğretmen ve diğer memurların denetim ve rehberlik hizmetlerini yürütmek,
 • İnceleme, soruşturma veya ön inceleme raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Öğretmen ve yöneticilerin uyum eğitimi ve gelişmelerine yönelik çalışmalar yapmak,
 • Eğitim-öğretim ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesinde rehberlik çalışmaları yapmak,
 • Eğitim-öğretim ve yönetim alanlarını geliştirici araştırma ve çalışmalar yapmak,
 • Büro personelinin atama ve görevde yükselmeleri için önerilerde bulunmak,
 • Başkanlığın görev alanına giren konuları incelemek, değerlendirmek, araştırmak amacıyla gerekli görülmesi durumunda İl Eğitim Müfettişleri ve Yardımcılarından ihtiyaca göre komisyon veya komisyonlar oluşturmak,
 • Teftiş gruplarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek, teftiş grupları arasında eş güdüm sağlamak amacıyla gerektiğinde bu gruplarla birlikte mesleki toplantı, rehberlik, denetim, inceleme ve araştırma çalışmalarına katılmak,
 • İl düzeyinde oluşturulacak kurul ve komisyonlara katılmak veya katılacak Başkan Yardımcılarını belirlemek ve görevlendirmek,
 • İl Eğitim Müfettişi ve Grup Başkanının yetiştirme eğitimi çerçevesinde İl Eğitim  Müfettiş  Yardımcıları hakkında altı ayda bir doldurdukları ve Yönetmeliğin ekinde bulunan İl Eğitim Müfettiş Yardımcısının Görev Başında Yetiştirme Eğitimi Değerlendirme Formunun ( Ek-3) kendisi ile ilgili bölümlerini doldurarak, onaylamak
 • Geçici görevli, izinli, raporlu olduğu sürelerde yerine Başkanlığa vekâlet edecek Başkan Yardımcısını belirleyerek İl Millî Eğitim Müdürüne önermek,
 • İl Eğitim Müfettişlerinin ve Yardımcılarının yer değiştirme isteklerine ilişkin başvurularını incelemek, şartları taşıyanların başvurularını onaylamak, 
 • İl Eğitim  Müfettişlerinin çalışmalarını, Yönetmeliğe uygun olarak yürütmek, denetim,  rehberlik ve soruşturma hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için büro hizmetlerini aksatmadan sürdürmek,
 • İl Eğitim  Müfettişlerinin öğretim yılı başlamadan önce il içinde denetim bölgelerini tespit ederek Müdürlük ve Valilik Makamının onayına sunmak,
 • İl Eğitim  Müfettişlerinin düzenlediği yönetici ve öğretmen denetim raporlarını incelemek veya incelettirmek, onaylandıktan sonra gereği için ilgili bölümlere göndermek,
 • İl Eğitim  Müfettişleri ve diğer muhakkiklerce düzenlenen inceleme ve soruşturma raporlarının inceleme ve değerlendirme komisyonunda görüşülmesini sağlamak,
 • İnceleme ve değerlendirme komisyonundan geçen inceleme ve soruşturma raporlarında getirilen adli, idari, mali ve disiplinle ilgili her türlü iş ve işlemlerin sonuçlandırılmasını sağlamak, sonuçlarını ilgili yerlere bildirmek,
 • İl Eğitim Müfettişi ve muhakkik görevlendirmesi yapmak ve onayları üst yazı ile vermek,
 • Grupların Yıllık Çalışma, Aylık Çalışma Programları, Yıl Sonu Raporları ile İl Maarif Müfettişlerinin Aylık Çalışma Çizelgelerini incelemek veya incelettirmek, onaylanmasını sağlamak, dosyalamak, bir suretini ilgili İl Maarif Müfettişine vermek,
 • Eğitim  Müfettişleri Başkanlığının, Yıllık Çalışma Programını hazırlamak, Yıl Sonu Raporunu incelemek veya incelettirmek,
 • İl Eğitim  Müfettişlerinin geçici görev yolluğu bildirimlerini, grubun aylık çalışma programı ve çizelgeleri ile karşılaştırarak incelemek veya incelettirmek, geçici görev yolluğu bildirimlerini gerçekleştirme görevlisi olarak imzalamak,
 • Yılda en az üç defa yapılacak Maarif Müfettişleri Kurulunun toplantı gündemini hazırlamak, İl Maarif Müfettişlerine duyurmak, kararları yazdırmak, kararları İl Maarif Müfettişlerine duyurmak ve uygulamasını takip etmek, Toplantı Karar Defterini muhafaza etmek,
 • Görevden ayrılan ve göreve başlayan İl Eğitim  Müfettişleri ile ilgili işlemleri yürütmek, İl Maarif Müfettişlerinin özlük dosyalarını tutmak, disiplin ve emeklilik işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Öğretmenlerle yapılan mesleki bölge toplantılarının takviminin belirlemesini, onaylarının alınmasını, toplantı kararlarının dosyalanmasını ve alınan kararların uygulanmasını takip etmek,
 • Öğretim yılı başı ve sonu mesleki çalışmalarını ve iş başında yetiştirme programlarını hazırlamak ve yürütmek, bu konuda ilgili bölümler ile iş birliği içinde bulunmak,
 • Başkan Yardımcıları ve büro personeli arasında iş bölümü yapmak, Başkan Yardımcıları, İl Maarif Müfettişleri, İl Maarif Müfettiş Yardımcıları ile bürosu personelinin çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek,
 • İl Millî Eğitim Disiplin Kurulu toplantılarına katılmak, İl Millî Eğitim Disiplin Kurulunun sekretarya işleri ile ilgili işlemleri yapmak, sonuçlarını ilgili yerlere bildirmek, karar defterini ve izleme defterini tutmak,
 • İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm kurumların denetimlerini yaptırmak,
 • Yıkıcı, Bölücü ve İrticai Faaliyetlerle Mücadele Kapsamında toplantılara katılmak iş ve işlemlerini yürütmek,
 • İnceleme soruşturma ve denetim raporları vb. işlere ait belgeleri dosyalayarak muhafaza etmek,
 • Disiplin cezalarına karşı yapılan itirazları inceleyip sonuçlandırmak,
 • İlimizdeki okul ve kurumlar ile Müdürlüğümüzde görev yapan idareci, öğretmen ve personelin ceza işlemlerini İLSİS modülüne işleyerek ilgili birimlere bilgi vermek,
 • Yıllar itibariyle disiplin soruşturması ve ön inceleme yapılan personel sayısının önceki yıllar ile karşılaştırılmasını yapmak ve bu konudaki istatistikî bilgileri tutmak,
 • Rapora dayalı görevden çekilmiş sayılma ve devlet memurluğunun sona erdirilmesi işlemlerini yürütmek, sonuçlarını ilgili birimlere bildirmek,
 • İl Eğitim  Müfettişleri, İl Eğitim  Müfettiş Yardımcıları ve büro personelinin izin (yurtdışı çıkış izni, aylıksız izin) ve hastalık raporları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Başkanlığın ve İl Eğitim  Müfettişlerinin Taşınır Mal işlemlerini ilgili bölüme bildirmek,
 • Temel Eğitim çağındaki çocukların eğitim kurumlarına devamı ile ilgili olarak İl Maarif Müfettişleri ve Yardımcılarınca yapılan iş ve işlemleri takip etmek ve denetlemek.
 • Şubeniz ve büronuzda gizlilik derecesi ile teslim alınan evrak ve dosyaların gizliliğinden sorumlu olmak,
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

Emniyet Mahallesi Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi MEB Beşevler Kampüsü Bina No 6 İ Blok Yenimahalle ANKARA - 0 312 306 86 00 / 306 86 04 / 306 86 05

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.