Birimlerimiz Maarif Müfettişleri Başkanlığı

Maarif Müfettişleri Başkanlığı


Başkanlık Sayfası: MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI Sayfası İçin Tıklayınız


MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI

Başkan, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde Başkanlığın yönetimi ile sevk ve idaresinden Millî Eğitim Müdürüne karşı sorumludur, 

 

a)   Öğretim programlarının uygulamalarını izleme ve rehberlik faaliyetlerini yürütmek,

b)   Öğretim materyalleri ile ilgili süreç ve uygulamaları izlemek ve değerlendirmek,

c)   Sistem boyutunda eğitim ve öğretim süreçleri ile uygulamaları izlemek ve değerlendirmek,

d)   Eğitim –öğretim ve yönetim faaliyetlerinin denetim ve değerlendirme çalışmalarını yapmak,

e)   İzleme ve değerlendirme raporları hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşmak,

f)   İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının teftiş, denetim, rehberlik, işbaşında yetiştirme ve değerlendirme hizmetlerini yürütmek,

g)   İl milli eğitim müdürü hariç yönetici, öğretmen ve diğer memurların denetim ve rehberlik hizmetlerini yürütmek,

h)   İnceleme, soruşturma veya ön inceleme raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

i)   Öğretmen ve yöneticilerin uyum eğitimi ve gelişmelerine yönelik çalışmalar yapmak,

j)   Eğitim-öğretim ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesinde rehberlik çalışmaları yapmak,

k)   Eğitim-öğretim ve yönetim alanlarını geliştirici araştırma ve çalışmalar yapmak,

l)   Büro personelinin atama ve görevde yükselmeleri için önerilerde bulunmak,

m)   Başkanlığın görev alanına giren konuları incelemek, değerlendirmek, araştırmak amacıyla gerekli görülmesi durumunda İl Eğitim Denetmenleri ve Yardımcılarından ihtiyaca göre komisyon veya komisyonlar oluşturmak,

n)   Teftiş gruplarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek, teftiş grupları arasında eş güdüm sağlamak amacıyla gerektiğinde bu gruplarla birlikte mesleki toplantı, rehberlik, denetim, inceleme ve araştırma çalışmalarına katılmak,

o)   İl düzeyinde oluşturulacak kurul ve komisyonlara katılmak veya katılacak Başkan Yardımcılarını belirlemek ve görevlendirmek, 

p)   İl Eğitim Denetmeni ve Grup Başkanının yetiştirme eğitimi çerçevesinde İl Eğitim Denetmen Yardımcıları hakkında altı ayda bir doldurdukları ve Yönetmeliğin ekinde bulunan İl Eğitim Denetmen Yardımcısının Görev Başında Yetiştirme Eğitimi Değerlendirme Formunun ( Ek-3) kendisi ile ilgili bölümlerini doldurarak, onaylamak

q)   Geçici görevli, izinli, raporlu olduğu sürelerde yerine Başkanlığa vekâlet edecek Başkan Yardımcısını belirleyerek İl Millî Eğitim Müdürüne önermek,

r)   İl Eğitim Denetmenlerinin ve Yardımcılarının yer değiştirme isteklerine ilişkin başvurularını incelemek, şartları taşıyanların başvurularını onaylamak,  

s)   İl Eğitim Denetmenlerinin çalışmalarını, Yönetmeliğe uygun olarak yürütmek, denetim,  rehberlik ve soruşturma hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için büro hizmetlerini aksatmadan sürdürmek,

t)   İl Eğitim Denetmenlerinin öğretim yılı başlamadan önce il içinde denetim bölgelerini tespit ederek Müdürlük ve Valilik Makamının onayına sunmak, 

u)   İl Eğitim Denetmenlerinin düzenlediği yönetici ve öğretmen denetim raporlarını incelemek veya incelettirmek, onaylandıktan sonra gereği için ilgili bölümlere göndermek, 

v)   İl Eğitim Denetmenleri ve diğer muhakkiklerce düzenlenen inceleme ve soruşturma raporlarının inceleme ve değerlendirme komisyonunda görüşülmesini sağlamak,

w)   İnceleme ve değerlendirme komisyonundan geçen inceleme ve soruşturma raporlarında getirilen adli, idari, mali ve disiplinle ilgili her türlü iş ve işlemlerin sonuçlandırılmasını sağlamak, sonuçlarını ilgili yerlere bildirmek,

x)   İl Eğitim Denetmeni ve muhakkik görevlendirmesi yapmak ve onayları üst yazı ile vermek,

y)   Grupların Yıllık Çalışma, Aylık Çalışma Programları, Yıl Sonu Raporları ile İl Eğitim Denetmenlerinin Aylık Çalışma Çizelgelerini incelemek veya incelettirmek, onaylanmasını sağlamak, dosyalamak, bir suretini ilgili İl Eğitim Denetmenine vermek,

z)   Eğitim Denetmenleri Başkanlığının, Yıllık Çalışma Programını hazırlamak, Yıl Sonu Raporunu incelemek veya incelettirmek,

aa)   İl Eğitim Denetmenlerinin geçici görev yolluğu bildirimlerini, grubun aylık çalışma programı ve çizelgeleri ile karşılaştırarak incelemek veya incelettirmek, geçici görev yolluğu bildirimlerini gerçekleştirme görevlisi olarak imzalamak,

bb)   Yılda en az üç defa yapılacak Eğitim Denetmenleri Kurulunun toplantı gündemini hazırlamak, İl Eğitim Denetmenlerine duyurmak, kararları yazdırmak, kararları İl Eğitim Denetmenlerine duyurmak ve uygulamasını takip etmek, Toplantı Karar Defterini  muhafaza etmek,

cc)   Görevden ayrılan ve göreve başlayan İl Eğitim Denetmenleri ile ilgili işlemleri yürütmek, İl Eğitim Denetmenlerinin özlük dosyalarını tutmak, disiplin ve emeklilik  işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 

dd)   Öğretmenlerle yapılan mesleki bölge toplantılarının takviminin belirlemesini, onaylarının alınmasını,toplantı kararlarının dosyalanmasını ve alınan kararların uygulanmasını takip etmek,

ee)   Öğretim yılı başı ve sonu mesleki çalışmalarını ve iş başında yetiştirme programlarını hazırlamak ve yürütmek, bu konuda ilgili bölümler ile iş birliği içinde bulunmak,

ff)   Başkan Yardımcıları ve büro personeli arasında iş bölümü yapmak, Başkan Yardımcıları, İl Eğitim Denetmenleri, İl Eğitim Denetmen Yardımcıları ile bürosu personelinin çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek,

gg)   İl Millî Eğitim Disiplin Kurulu toplantılarına katılmak, İl Millî Eğitim Disiplin Kurulunun sekretarya işleri ile ilgili işlemleri yapmak, sonuçlarını ilgili yerlere bildirmek, karar defterini ve izleme defterini tutmak,

hh)   İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm kurumların denetimlerini yaptırmak,

ii)   Yıkıcı, Bölücü ve İrticai Faaliyetlerle Mücadele Kapsamında toplantılara katılmak iş ve işlemlerini yürütmek,

jj)   İnceleme soruşturma ve denetim raporları vb. işlere ait belgeleri dosyalayarak muhafaza etmek,

kk)   Disiplin cezalarına karşı yapılan itirazları inceleyip sonuçlandırmak,

ll)   İlimizdeki okul ve kurumlar ile Müdürlüğümüzde görev yapan idareci, öğretmen ve personelin ceza işlemlerini İLSİS modülüne işleyerek ilgili birimlere bilgi vermek,

mm)   Yıllar itibariyle disiplin soruşturması ve ön inceleme yapılan personel sayısının önceki yıllar ile karşılaştırılmasını yapmak  ve bu konudaki istatistikî bilgileri tutmak,

nn)   Rapora dayalı görevden çekilmiş sayılma ve devlet memurluğunun sona erdirilmesi işlemlerini yürütmek, sonuçlarını  ilgili birimlere bildirmek,

oo)   İl Eğitim Denetmenleri, İl Eğitim Denetmen Yardımcıları ve büro personelinin izin, hastalık raporları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

pp)   Başkanlığın ve İl Eğitim Denetmenlerinin Taşınır Mal işlemlerini ilgili bölüme bildirmek,

qq)   Temel Eğitim çağındaki çocukların eğitim kurumlarına devamı ile ilgili olarak İl Eğitim Denetmenleri ve Yardımcılarınca yapılan iş ve işlemleri takip etmek ve denetlemek.

rr)   Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak

 Yayın:27.03.2013 - Güncelleme:26.03.2014 - 15:33 - Görüntülenme:5670