OKUL POLİSİ PROJESİ

(Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Projesi)

okulpolisi06@meb.gov.tr

============================================================================
"OKUL POLİSİ PROJESİ" Kapsamındaki okullarımızın her ayın ilk hafta sonuna kadar, bir önceki aya ait aylık rapor girişlerini yapmaları duyurulur!

2011-2012 eğitim öğretim yılı ilk aylık rapor girişi
29 ŞUBAT 2012- 07 MART 2012
tarihleri arasında yapılacaktır.


Seçenek 1:        AYLIK RAPOR Girişi
      Online-iNTERNET

Seçenek 2:       AYLIK RAPOR Girişi           E-posta Formu
(okulpolisi06@meb.gov.tr adresine gönderilmeli)

============================================================================

 Okul Polisinin Görevleri:

OKULLARDA GÜVENLİ ORTAMIN SAĞLANMASINA YÖNELİK KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

             İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 20.09.2007 tarihinde imzalanan "Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu Ve Önleyici Tedbirlerin alınılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü" ne istinaden, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında aşağıda maddeler halinde belirtilen OKUL POLİSİ PROJESİ protokolü düzenlenmiştir.

 PROTOKOLÜN AMACI:

             Çocuklarımızın gelişimlerini sağlıklı yaşam şartları içinde tamamlamaları, ülkemize yararlı bireyler olarak yetişmeleri, sosyal devlet anlayışımızın vazgeçilmez gereklerindendir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı her türlü kötü alışkanlıklardan korumak, onların ruh ve beden sağlığı yerinde bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak çalışmalarımızda temel amaçtır.

Bunun için;

        Güvenli eğitim ortamlarının oluşturulması,

        Muhtemel şiddet olaylarının önlenmesi,

        Okul çevresindeki etrafındaki her türlü umuma açık yerlerin sıklıkla denetlenmesi,

        Okul dışı faktörlerin öğrencilerimizi, okul yöneticileri, öğretmenler ve diğer personelin veya eğitimcileri rahatsız etmeleri, eğitim ve öğretimin güvenliğini tehdit etmelerinin önlenebilmesi.

        Tarafların işbirliği ve koordinasyonunda, mevcut güvenlik durumunun belirlenerek koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerinin arttırılması,

       Şiddet gören, cinsel istismara maruz kalan veya her hangi bir suçun mağduru olan öğrencilerimizin korunması,

        Okullarda çeteleşmenin önlenmesi,

        Ailelerin, okul güvenliği ile ilgili endişelerinin giderilmesi, 

 

HUKUKİ DAYANAK:

 

Çocuklarla ilgili, ulusal ve uluslararası mevzuat. Çocuk Hakları Sözleşmesi, T.C Anayasasının 42. ve 58. Maddesi, Çocuk Koruma Kanunu, 2006-17 sayılı Başbakanlık genelgesi, Eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve azaltılması strateji ve eylem planı (2006 / 2011 + ), TBMM çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacı ile kurulan (10.3337.3343.356.357 esas numaralı) Meclis araştırması komisyon raporu, MEB ve İçişleri Bakanlığı arasında 20.09.2007 tarihinde imzalanan “Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü”

 

 

TANIMLAR:

BAŞBAKANLIK GENELGESİ: 2006/ 17 sayılı Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleri ile Töre Ve Namus Cinayet1erinin önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler Konulu Genelge.

EYLEM PLANI: Milli Eğitim Bakanlığı "Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlemesi Ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı".

PROJE: Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmamsa Yönelik Bilimsel Analizlerin Yapılması, Koruyucu Ve Önleyici Güvenlik Faktörlerinin Güçlendirilmesi amacı ile hazırlanan Okul Polisi Projesini.

KOORDİNASYON BİRİMİ Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünü ifade eder.

İRTİBAT GÖREVLİSİ: Her iki kurum arasında iletişimi sağlayacak İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü ile Milli Eğitim Müdürlüğü Özet Eğitim ve Rehberlik Bölümü Şube Müdürü ve Eğitim Öğretimden Sorumlu Müdür Yardımcısını ifade eder.

OKUL POLİSİ: Belirlenen okullarda asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla görev alacak. Personeli ifade eder.

 

GENEL iLKELER :

 

a)      Tarafların uygun görmesi halinde, protokol kapsamında ortak proje hazırlanarak uygulamaya konulabilir.

b)      Ankara genelinde güvenli okul bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, seminer. sempozyum, konferans vb. etkinlikler ile gerçekleştirilecektir.

c)      Bu protokol çerçevesinde yapılacak çalışmalar ve işlemlerle alınacak önlemler koordineli gerçekleştirilecektir.

 

YÜKÜMLÜLÜKLER :

 

            Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünün bu protokole ilişkin sorumlulukları aşağıda belirtilen şekildedir.

                                                                                  Ankara Emniyet Müdürlüğü Yükümlülüğü:

1.      Öncelikle okul giriş çıkış saatleri başta olmak üzere asayiş ve trafik yönünden gerekli tedbirler alınacaktır.

2.      Asayiş ve güvenlik açısından risk altında olan okullarda görev yapacak, polis memuru görevlendirilecektir.

3.      Okul servis araçlarına yönelik denetimler arttırılacaktır.

4.      Okul çevresinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet güçlerinin rolünün güçlendirilmesine yönelik  “okul polisi” olarak görevlendirilen personele hizmet içi eğitimler verilecektir.

5.      Öğrencilerin şiddet eylemleri, suç, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla okul çevresindeki denetimler arttırılacaktır.

6.      Okulların yakın çevresinde bulunan park ve bahçelerin tehlikelerden arındırılmasına yönelik denetimler yapılacaktır.

7.      Okul çevresinde bulunan internet cafe, cafe, pastane, bar, kahvehane, bilardo salonu veya benzeri umuma açık işletmeler, okul polisi tarafından düzenli olarak denetlenecektir.

8.      Öğrencilerin ruhsal, fiziki ya da cinsel gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek müstehcen neşriyat ve diğer olumsuz unsurlardan korunmasına yönelik tedbirler arttırılacaktır.

9.      Okul önleri ve yakın çevresinde, suç işlemede kullanılabilecek kesici, delici ve patlayıcı vb. diğer unsurların taşınması ve ulaşılmasının önlenmesine yönelik yasal çerçevede alınan önlemler arttırılarak, bahse konu aletlerin okul önlerinde bulundurulması ve satılması önlenecektir.

10.  Öğrencilerin yasa dışı örgütsel ve ideolojik faaliyetlerden uzak tutulmasına yönelik mevcut önlemler arttırılacaktır. Bu amaca erişebilmek için çeşitli etkinlikler planlanarak uygulanacaktır.

11.  Okulda görev alacak polisler, okul bahçesi ve binası içerisindeki olaylar karşısında okul müdürünün koordinesinde,  işbirliği içinde hareket edecektir.  

12.  Okul Polisi görevlendirilmesi planlanan okulların listeleri koordinasyon birimine her yıl en geç 15 Eylüle kadar bildirilecektir

13.  Okul     polisi ile okul yöneticileri, öğretmenler ve diğer görevli personel arasında işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.

14.  Okul     polisleri, görevli oldukları okullardaki idarecilerin mesai saatlerine göre çalışacaklardır. Ancak öğrenci giriş saatinden yarım saat önce okulda hazır bulunup, öğrenci dağılım saatinden en az yarım saat sonrasına kadar görev yerini terk etmeyeceklerdir.

                                                                                   Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Yükümlülüğü:

1.      Okullarda “Okul Polisi" olarak görev alacak personel için, kurumuyla her türlü iletişimi sağlayabileceği, okulun İmkânları ölçüsünde fiziki ortam ve çalışma şartları sağlanacaktır.

2.      Güvenli Eğitim ortamlarının oluşturulmasına ilişkin literatür taraması yapılıp, Avrupa Birliği üyesi diğer ülkelerdeki benzeri uygulamaları araştırarak projenin sürekli olarak geliştirilmesi için gerekli örnek uygulamalar hazırlayacaktır.

3.      Merkez İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden bu projenin bir yöneticisi belirlenerek koordinasyon birimine bildirilecektir.

 

 

SON HÜKÜMLER :

Güvenli Eğitim ortamlarının oluşturulmasına ilişkin literatür taraması yapılıp, Avrupa Birliği üyesi diğer ülkelerdeki benzeri uygulamaları araştırarak projenin sürekli olarak geliştirilmesi için gerekli örnek uygulamaları hazırlayacaktır.

Merkez İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden bu projenin bir yöneticisi belirlenerek koordinasyon birimine bildirilecektir.

1.      Taraflar okul güvenliğinin sağlanması konusunda yapılacak çalışmaları, belirlenecek tarihte yapılacak koordinasyon toplantısında görüşür.

2.      Taraflar okul güvenliği konusunda yapılacak. çalışmaları gözetlemek, denetlemek, amaçlanan hedeflere ulaşılıp ulaşılaınadığını incelemek için il Müdür Yardımcısı rütbesinde birer görevlisini tefrik ederler.

3.      Her ayın son iş gününde il müdür yardımcıları eş başkanlığında yapılan çalışmalar karşılıklı konuşulur. Yapılanlar gözden geçirilir, alınması gereken ilave tedbirler planlanır, diğer birimler ile gerekli koordinasyon sağlanır.

4.      Eğitim ortamları örnek güvenlik model/modelleri oluşturularak bu kapsamda okulların güvenlik önlemleri geliştirilecektir.

5.      Okul güvenliği bilimsel ihtiyaç analizi yapılacaktır.

6.      Okullarda meydana gelebilecek olaylara müdahale amacı ile ekipler oluşturulacak ve bu kapsamda sahil okul irtibat görevlileri, krize müdahale ekipleri ile ihtiyaç duyulacak diğer kişilere hizmet içi eğitimler verilecektir.

7.  Okul güvenliğinde ilgili taraflar ( okul -kolluk gücü -aile -sivil toplum kuruluşları) ve kurumlar arasındaki iletişim geliştirilecektir.

8.  Öğrencilerin madde kullanımı ve zararlı alışkanlıklara karşı korunmasına yönelik gerekli önlemler alınacaktır. Öğrencilerin bu konuda eğitim almaları sağlanacaktır.

9.  Protokolden beklenen başarı ve verimin elde edilebilmesine yönelik irtibat görevlileri durum değerlendirmesi yapmak için, I. ve 2. yarıyıl dönemi içerisinde birer kez olmak üzere. yılda en az 2 kez toplanarak, elde edilen sonuç raporların incelendiği geniş katılımlı toplantı organize edilir.

10.  Okullardaki güvenli eğitim ortamını olumsuz yönde etkileyecek şiddet ve şiddet içerikli olaylara İlişkin çözüm önerileri araştırılır.

11.  Konu ile İlgili Kamuoyunun duyarlılığının arttırılmasına yönelik etkinlikler (Seminer. Panel, Sempozyum. Konferans vb.) yapılacaktır.

12.  Okullarda güvenliğin sağlanmasına yönelik ideal güvenlik önlemleri geliştirilecektir.

 

 

YÜRÜRLÜK

11 /09/2009 tarihinde dört nüsha halinde imzalanarak yürürlüğe konulmuştur.

 

Yürürlük süresi imza tarihinden itibaren ı yıl olup, taraflardan her hangi birinin sürenin uzatılmasına ilişkin itirazı olmadığı sürece, protokol uygulamaya devam edilecektir.

İMZA

İMZA

Orhan ÖZDEMİR

Kâmil AYDOĞAN

İl Emniyet Müdürü

İl Milli Eğitim Müdürü

 

UYGUNDUR
11 09 2009
İMZA
Kemal ÖNAL
Ankara Valisi

 

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü-Eğitim Öğretim Bölümü Proje İl Sorumlusu :
Tayfun AŞKIN
Elektronik Posta Adresi :
okulpolisi06@meb.gov.tr
tayfunaskin@meb.gov.tr